Ochrana osobných údajov

Uživatelia zaregistrovaný na našom partnerskom portáli eshop.domcigar.sk udelili svojou registráciou prevádzkovateľovi MY & MI s.r.o., Stará Vajnorská 3A, 083 04 Bratislava, IČO: 31345671 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účel: nákup cez partnerský portál eshop.domcigar.sk, poskytnutie zliav a výhod pre fyzické osoby - verných zákazníkov, a to v rozsahu:

 • meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, telefónne číslo,
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle uživateľa, ktorý bol udelený na obdobie 1 roku od ukončenia členstva, resp. vymazania účtu na partnerskom portáli eshop.domcigar.sk. Po uvedenej lehote budú osobné údaje uživateľa mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Pred udelením súhlasu bol uživateľ informovaný o nasledujúcich skutočnostiach:
 • jeho osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
 • jeho osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
 • ako dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 • v odôvodnenom prípade má ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • zaregistrovaný uživateľ zobral na vedomie, že cezhraničný prenos jeho osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
 • zaregistrovaný uživateľ zobral na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže zaregistrovaný uživateľ ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
 • emailovou žiadosťou zaslanou na adresu domcigar@domcigar.sk,
 • telefonicky +421 2 206 209 01 alebo
 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na emailovej adrese domcigar@domcigar.sk.

Milí zákazníci, vzhľadom na aktuálne platné opatrenia sme boli nútení dočasne upraviť otváracie hodiny na našej prevádzke na Michalskej 12 - otvorená bude Pondelok až Sobota od 11:00 do 21:00 a na našej prevádzke na Kováčskej 23 v Košiciach - otvorená bude Utorok až Štvrtok od 11:00 do 18:00 a Piatok až Sobota od 11:00 do 20:00. Vzhľadom na uvoľnenie pravidiel už je možné navštíviť naše prevádzky aj bez internetovej objednávky. Ďakujeme za pochopenie.

(Kód: )

Navigácia

Domcigar.sk Akcie Cigary
 • i Pre prezeranie tejto kategórie musíte byť prihlásený.

Cigarky
 • i Pre prezeranie tejto kategórie musíte byť prihlásený.

Hodinky Fajky
 • i Pre prezeranie tejto kategórie musíte byť prihlásený.

Fajkový tabak
 • i Pre prezeranie tejto kategórie musíte byť prihlásený.

Príslušenstvo