Obchodné podmienky

Predávajúci:

Predávajúcim – dodávateľom produktov a služieb uverejnených v elektronickom obchodnom systéme domcigar.sk je spoločnosť:

MY & MI spol. s r.o., Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava

IČO: 31345671

IČ DPH: SK2020333040

E-mail: domcigar@domcigar.sk

Tel. číslo: +421 2 20620901

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného systému domcigar.sk.

Objednávanie tovaru

Kupujúci môže tovar objednať on-line priamo prostredníctvom nákupného systému na domcigar.sk alebo zaslaním objednávky elektronickou poštou na e-mail: domcigar@domcigar.sk s uvedením názvu tovaru, počtu kusov, adresy kupujúceho, adresy doručenia a telefónneho čísla.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je zrealizovaný predaj vzniká:

 • v prípade osobného odberu má objednávka len charakter rezervácie, kúpna zmluva vzniká vystavením dokladu z registračnej pokladnice a zaplatením za tovar priamo na predajni - odbernom mieste
 • v prípade dopravy na dobierku vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje automatické potvrdenie vytvorené objednávkovým systémom alebo potvrdenie odoslané prostredníctvom elektronickej pošty.

Objednávanie tabakových produktov

V zmysle ustanovenia § 6 odstavca 1 písmena e) Zákona č. 377/2004 z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov je predaj tabakových výrobkov fyzickej osobe nepodnikateľovi formou zásielkového predaja možný len ak je v čase predaja overený vek kupujúceho. Tabakové výrobky preto dodávame na dobierku len fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, alebo fyzickým osobám nepodnikateľom, ktorý sa zaregistrovali na našej predajni a preukázali, že majú 18 rokov.

Dodacie podmienky

Dodanie netabakových výrobkov: Dodanie netabakových výrobkov je možné prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne podľa dohody, respektíve podľa výberu pri objednávaní cez portál domcigar.sk.

Dodanie tabakových výrobkov: Dodanie tabakových výrobkov je možné len fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, alebo fyzickým osobám nepodnikateľom, ktorý sa zaregistrovali na našej predajni a preukázali, že majú 18 rokov. / v zmysle zákona č. 377/2004 z.z./

Spôsob doručenia a platobné podmienky

Dodanie kuriérskou službou a platba na dobierku. Platba na dobierku je možná pri voľbe dodania prostredníctvom kuriérskej služby SPS. Poplatok za dodanie kuriérskou službou je 7 € s DPH.

Osobný odber tovaru a platba v hotovosti pri prevzatí. Pri osobnom prevzatí tovaru na adrese odberného miesta je možné zaplatiť za tovar v hotovosti alebo kartou na základe dokladu z el. registračnej pokladne. Kúpna zmluva pri osobnom odbere vzniká až vydaním tovaru, vydaním dokladu z registračnej pokladnice a zaplatením za tovar. Osobné prevzatie tovaru je bez poplatku.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v čase potvrdenia objednávky.
 • Dodať tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • Vystaviť a priložiť k dodávke faktúru, alebo iný daňový doklad.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku výpadku spojenia alebo iných technických problémov nezavinených predávajúcim
 • Škody vyplývajúce z funkčných vlastností výrobkov, škody z neodborného používania výrobkov, škody spôsobené chybnou manipuláciou a nesprávnym skladovaním. Na škody z týchto dôvodov sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov neodkladne informovať predávajúceho. Najneskôr však ďalší pracovný deň po prevzatí tovaru. O zistených nedostatkoch spísať s doručovateľom zápis o škode.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Predajná cena tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné, platné v čase objednania tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list, alebo doklad z registračnej pokladne pri osobnom prevzatí tovaru.

K cene tovaru je pripočítané poštovné prípadne ďalšie poplatky súvisiace s doručením tovaru, pričom kupujúci je o konečnej cene informovaný pri potvrdení objednávky.

Termín dodania

Predávajúci odosiela tovar bezodkladne, pričom je kupujúcemu doručený obvykle do troch pracovných dní po potvrdení objednávky . Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje automatické potvrdenie vytvorené objednávkovým systémom alebo potvrdenie prijaté prostredníctvom elektronickej pošty.

V prípadoch keď nie je možné v obvyklej lehote objednaný tovar doručiť, kupujúci bude upozornený e-mailom o zmene dodacej lehoty akonáhle bude predávajúci informovaný o dodacej lehote od výrobcu alebo dodávateľa.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom) na adresu MY & MI s.r.o., Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, alebo e-mailom na adrese: domcigar@domcigar.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s kúpnou zmluvou, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Predávajúci bude akceptovať odstúpenie od zmluvy len v prípade ak kupujúci vráti tovar v originálnom balení a v nepoškodenom stave.

Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a vrátený tovar. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Kupujúci zašle vrátený tovar alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Reklamácie

Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita a cena nezodpovedá potvrdenej objednávke. Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu a obsah je potrebné doručiť predmet reklamácie na adresu sídla predávajúceho.

Predávajúci prijíma reklamovaný tovar prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne na adrese sídla: MY & MI s.r.o., Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup.

 1. Kupujúci kontaktuje predávajúceho e-mailom, telefonicky, alebo osobne, za účelom vykonania záručnej opravy.
 2. Pri uplatnení reklamácie je treba reklamovaný tovar doručiť nepoškodený, čistý, vrátane manuálov, príslušenstva, kópie dodacieho listu alebo faktúry a reklamačného protokolu na adresu predávajúceho, alebo osobne.
 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku alebo ak bol urobený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (t.j. MY & MI s.r.o.), v prípade tabakových výrobkov aj nesprávnym skladovaním (tabakové výrobky je nutné skladovať pri vlhkosti 60%-75%).

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to e-mailom, poštou.

Reklamácia bude vybavená ukončením reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Osobné údaje o zákazníkoch podľa Zákona o ochrane osobných údajov slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v okamihu jeho zaplatenia kupujúcim.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 30. novembra 2022

Milí zákazníci radi by sme Vás informovali, že naša prevádzka na Starej Vajnorskej 3A bude od 27.2.2024 opäť otvorená v pôvodných časoch.Vstup do predajne je priamo z parkoviska. Tešíme sa na Vašu návštevu.

(Kód: )

Navigácia

Domcigar.sk Akcie Cigary
 • i Pre prezeranie tejto kategórie musíte byť prihlásený.

Cigarky
 • i Pre prezeranie tejto kategórie musíte byť prihlásený.

Hodinky Fajky
 • i Pre prezeranie tejto kategórie musíte byť prihlásený.

Fajkový tabak
 • i Pre prezeranie tejto kategórie musíte byť prihlásený.

Príslušenstvo